University Rank Holders ’16

S. KALAIVANI
S. KALAIVANI
B.COM (GEN) (FRENCH)
V. PADMA
V. PADMA
B.COM (GEN) (KANNADA)
R. SUNITHA
R. SUNITHA
B.COM (HONS) (SANSKRIT)
D. SONAL JAIN
D. SONAL JAIN
B.COM (HONS)(MAJOR)
Ms. Naseema Begum. R
Ms. Naseema Begum. R
B.Com CS Shift - II - Rank - I Major
Ms. Pushva
Ms. Pushva
M.Com A&F Shift - I - Rank - III Major
Ms T.R. Devi
Ms T.R. Devi
M.Com A&F Shift - I - Rank - I Major
Ms Durga.S
Ms Durga.S
B.Com CA Shift - II - Rank - I Major
Ms Greeshma
Ms Greeshma
B.Com A&F Shift - II - Rank - I Major